You are here:

Budowa obwodnicy Wielunia – projekt i wykonawca

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 8 na odcinku od km 237+048.00 do km 250+289.86 (208+850-193+850 pikietaż istniejącej drogi krajowej nr 8). Długość projektowanego odcinka obwodnicy drogi klasy GP wynosi 13 241.86 m. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Czarnożyły i Wieluń w powiecie Wieluń w województwie łódzkim.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach procesu budowy Obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 8 zaliczonej do głównego układu komunikacyjnego Polski, który łączy obszary kraju o dużym znaczeniu przemysłowym i turystycznym na kierunku Warszawa -Wrocław. Obecny przebieg drogi krajowej Nr 8 na odcinku który zostanie zastąpiony Obwodnicą prowadzi przez miejscowość Sienic, Olewin, Wieluń i Dąbrowa. Parametry istniejącej drogi, liczne skrzyżowania sterowane sygnalizacją świetlną i duża liczba istniejących zjazdów nie zapewnia należytej przepustowości, bezpieczeństwa i wymaganego komfortu dla drogi krajowej klasy GP. Droga na przedmiotowym odcinku o przekroju ulicznym stanowi poważne utrudnienie w funkcjonowaniu miejscowości i jest uciążliwa dla mieszkańców. Budowa obwodnicy ma na celu usprawnienie ruchu drogowego w rejonie miasta Wieluń poprzez skierowanie ruchu tranzytowego z kierunku Warszawa-Wrocław poza jego obszar.
Tereny pod planowaną Obwodnicę to przede wszystkim tereny użytkowane rolniczo. Poza polami uprawnymi na tym terenie występują także łąki. Lokalnie wzdłuż rowów i kanałów melioracyjnych występują zbiorowiska roślinności ruderalnej, a wzdłuż rzeki Pyszna niewielkie grupy zadrzewień lub pojedyncze okazy drzew.

Na terenie gminy Czarnożyły przedmiotowa Obwodnica krzyżuje się z następującymi drogami :
● drogą kraj ową nr 45 Złoczew – Wieluń – Granica Województwa
● drogą gminną Kolonia Raczyn – Izabela

Na terenie gminy Wieluń przedmiotowa Obwodnica krzyżuje się z drogami :
● drogą powiatowa Nr 4537E Gromadzice – Wieluń
● drogą powiatowa Nr 4531E Małyszyn – Stawek
● drogą wojewódzka Nr 481 Widawa – Widoradz Górny
● drogą powiatowa Nr 4545E Starzenie – Masłowice
● drogą gminną Starzenice – Ludwina
● drogą gminną Sieniec – Las Sieniec

Parametry techniczne projektowanej Obwodnicy
Na odcinku w układzie pasów ruchu 2+1 Obwodnica posiada następujące parametry :

● klasa drogi GP
● prędkość projektowa 100 km/h
● szerokość jezdni (2+1) x 3.50 m + 2 x 0.70 + 0.50 m
● szerokość pobocza gruntowego 2 x 1.50 m (minimum)
● szerokość korony 15.40 m
● kategoria ruchu KR 6
● nawierzchnia bitumiczna
● pochylenie na prostej jednostronne 2%
● skrajnia nad drogą kraj ową nr 8 4.70 m

Parametry techniczne projektowanej Obwodnicy w układzie 2 pasów ruchu na początkowym i końcowym odcinku drogi są dopasowane do przekrojów istniejących na sąsiednich odcinkach i przedstawiają się następująco :

● klasa drogi GP
● prędkość projektowa 100 km/h
● szerokość jezdni 2 x 3.50 m + 2 x 2.00 m
● szerokość pobocza gruntowego 2 x 1.00 m
● szerokość korony 13.00 m
● kategoria ruchu KR 6
● nawierzchnia bitumiczna
● pochylenie na prostej daszkowe 2%

Parametry techniczne pozostałych dróg
Parametry techniczne drogi krajowej Nr 45 na węźle „Raczyn” są następujące :

● klasa drogi G
● prędkość projektowa 50 km/h
● szerokość jezdni 2 x 3.50 m
● szerokość pobocza gruntowego 2 x 1.25 m (minimum)
● szerokość chodnika 2.50 m
● szerokość korony 13.20 m
● kategoria ruchu KR 4
● nawierzchnia bitumiczna
● pochylenie na prostej daszkowe 2%
Parametry techniczne łącznic jednokierunkowych :
● prędkość projektowa 60 lub 40 km/h
● szerokość jezdni 6.00 m (0.5+4.5+1.0)
● szerokość pobocza gruntowego 2 x 1.00 m (minimum)
● szerokość korony 8.00 m
● kategoria ruchu KR 4
● nawierzchnia bitumiczna
● pochylenie na prostej jednostronne 2%
Parametry techniczne łącznic dwukierunkowych :
● prędkość projektowa 40 km/h
● szerokość jezdni 8.00 m (2×3.5+2×0.5)
● szerokość pobocza gruntowego 2 x 1.00 m (minimum)
● szerokość korony 10.00 m
● kategoria ruchu KR 4
● pochylenie na prostej daszkowe 2%
● nawierzchnia bitumiczna

Parametry techniczne projektowanej dróg dojazdowych o nawierzchni bitumicznej są następujące :

● klasa drogi D
● prędkość projektowa 40 km/h
● szerokość jezdni 5.00 m
● szerokość pobocza gruntowego 2 x 0.75 m (minimum)
● szerokość korony 6.50 m
● kategoria ruchu KR 1
● nawierzchnia bitumiczna
● pochylenie na prostej jednostronne 2%
Parametry techniczne projektowanej dróg dojazdowych służących jako dojazdy do pól o nawierzchni z kruszywa powierzchniowo utrwalanego bitumem są następujące :
● prędkość projektowa 40 km/h
● szerokość korony 5.00 m
● nawierzchnia z kruszywa powierzchniowo utrwalana bitumem na całej szerokości korony
● pochylenie na prostej jednostronne 3%

Konstrukcja nawierzchni

Na trasie zasadniczej dla ruch o kategorii KR6 zaprojektowano dla podłoża zaliczonego do grupy nośności G1 następującą konstrukcję nawierzchni:

● warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA grub. 4 cm
● warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8 cm
● warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grub. 19 cm
● warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
● warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grub. 15 cm
Na drodze krajowej Nr 45 oraz na łącznicach zaprojektowano dla podłoża zaliczonego do grupy nośności G1 następującą konstrukcję nawierzchni dla ruch o kategorii KR4:
● warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA grub. 4 cm
● warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8 cm
● warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grub. 11 cm
● warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
● warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grub. 15 cm

Dla dróg dojazdowych o nawierzchni bitumicznej dla podłoża zaliczonego do grupy nośności G1 zaprojektowano konstrukcję jezdni dla ruchu kategorii KR1 o konstrukcji jak niżej :

● warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
● warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm
● warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

W ramach inwestycji przewidziano budowę 19 szt. obiekty inżynierskie w postaci wiaduktów, mostów oraz 17 szt. skrzynkowych przepustów żelbetowych. W ramach inwestycji przewidziano budowę następujących obiektów inżynierskich :

W-1
Łuk stalowy z podwieszonym zespolonym pomostem
Wiadukt drogowy w ciągu łącznicy na węźle „Biała” nad drogą krajową nr 8 w km 237+647.24
Długość obiektu 43.1 0m

W-2
Łuk żelbetowy bezprzegubowy z jazdą górą
Wiadukt drogowy na węźle „Raczyn” w ciągu drogi krajowej nr 45 Złoczew – Wieluń nad drogą kraj ową nr 8 w km 240+060.83.
Długość obiektu 35.1 0m

M-3
2 prz ęsłowy most drogowy M-3 z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Most położony w km 242+424.11 drogi krajowej nr 8 nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 36.38m

W-4
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-4 żelbetowy sprężony
Wiadukt położony w km 243+011,56 drogi krajowej nr 8 nad drogą powiatową Staw – Wieluń.
Długość obiektu 22.54m

M-5
2 przęsłowy most drogowy M-5 z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Most położony w km 243+945.76 drogi krajowej nr 8 nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 36.28m

W-6
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-6 żelbetowy sprężony
Wiadukt położony w km 244+815,12 drogi krajowej nr 8 nad drogą powiatową Małyszyn – Wieluń.
Długość obiektu 22.54m

M-7/Pz
3 prz ęsłowy most drogowy M-7 z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Most położony w km 245+253,24 drogi krajowej nr 8 nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 54.08m

W-8
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-8 żelbetowy sprężony
Wiadukt położony w km 245+568.39 drogi krajowej nr 8 nad drogą wojewódzką Łask – Wieluń.
Długość obiektu 24.50m

W-8A
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-8A żelbetowy sprężony
Wiadukt położony w km 245+775.20 drogi krajowej nr 8 nad drogą powiatową Starzenice – Masłowice.
Długość obiektu 24.60m

W-9
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-9 żelbetowy sprężony
Wiadukt położony w km 247+168.57 drogi krajowej nr 8 nad drogą gminną
Długość obiektu 22.81m

W-10
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-10 żelbetowy sprężony
Wiadukt położony w km 249+718.77 drogi krajowej nr 8 nad łącznicą na węźle „Jodłowiec”
Długość obiektu 22.50m

W-IOA/Pz
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-10A/PZ z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Wiadukt położony w km 249+978,00 drogi krajowej nr 8.
Długość obiektu 9.14m

PG-l/Pz
1 przęsłowy wiadukt drogowy PG-l/PZ z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Przejazd gospodarczy położony w km 238+925,87drogi krajowej nr 8 nad drogą gminną Dąbrowa – Raczyn.
Długość obiektu 9.14m

PG-2/Pz
1 przęsłowy wiadukt drogowy PG-2/PZ z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Przejazd gospodarczy położony w km 248+953,73 drogi krajowej nr 8 nad drogą gminną.
Długość obiektu 12.32m

M-12
1 przęsłowy most drogowy M-12 z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Most położony w ciągu łącznicy na węźle „Biała” w km 0+431.28 łącznicy nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 24.30m

M-13
Most drogowy, 1 – przęsłowa rama żelbetowa.
Most położony w ciągu drogi dojazdowej na węźle „Biała” w km 0+150.93 nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 21.45m

M-15
1 przęsłowy most drogowy M-15 z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Most położony na węźle „Raczyn” w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 0+535.85 nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 24.34m

M-16
1 przęsłowy most drogowy M-16 z belek prefabrykowanych strunobetonowych.
Most położony w ciągu łącznicy na węźle „Raczyn” w km 0+142.70 łącznicy nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 24.30m

M-17
Most drogowy, 1 – przęsłowa rama żelbetowa.
Most położony w ciągu drogi dojazdowej na węźle „Raczyn” w km 0+196.62 nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 21.40m

P-l
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 237+457.00 drogi krajowej nr 8.
Długość obiektu 19.07m

P-la
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 0+076.16 drogi łącznikowej na węźle „Biała”
Długość obiektu 13.64m

P-2
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 238+001.50 drogi krajowej nr 8
Długość obiektu 18.94m

P-2D
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 0+564.86 drogi dojazdowej
Długość obiektu 9. 10m

P-3
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 23 8+561.17 drogi kraj owej nr 8
Długość obiektu 23.24m

P-3D
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 1+125.74 drogi dojazdowej
Długość obiektu 9.05m

P-4
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 239+883.58 drogi krajowej nr 8
Długość obiektu 24.24m

P-4D
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 2+444.61 drogi dojazdowej
Długość obiektu 9.46m

P-5
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 240+207.00 drogi krajowej nr 8 i w km 0+301.20 drogi dojazdowej
Długość obiektu 39.23m

P-6
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 240+338.00 drogi krajowej nr 8 i w km 0+432.23 drogi dojazdowej
Długość obiektu 39.94m

P-7
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 240+473.00 drogi krajowej nr 8
Długość obiektu 22.04m

P-7D
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 0+567.24 drogi dojazdowej
Długość obiektu 9. 10m

P-8
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 240+892.57 drogi krajowej nr 8 Długość obiektu 24.73m
Długość całkowita 29.18m (łącznie ze skrzydłami)

P-8D
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 0+981.87 drogi dojazdowej
Długość obiektu 9.38m

P-9
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 245+392.00 drogi krajowej nr 8.
Długość obiektu 34.04m

P-10
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 248+473.00 drogi krajowej nr 8.
Długość obiektu 23.59m

P-11
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 248+921.00 drogi krajowej nr 8 i w km 0+272.54 drogi dojazdowej.
Długość obiektu 46.74m

Inne wpisy związane tematycznie z motoryzacją:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top